Bispos e Sacerdotes do Brasil

takassaky
Sentyu
Takassaky
Nitiguen Shounin

Arcebispo da HBS do Brasil
Catedral Nikkyoji
(São Paulo-SP)
Templo Honmyoji
(Sarandi-PR)

saito
Hoomei
Saito
Nippou Shounin

Bispo Superior
Templo Nissenji
(Presidente Prudente-SP)

correia
Kyohaku
Correia
Nitiyuu Shounin

Bispo Superior
Templo Ryushoji
(Mogi das Cruzes-SP)
Templo Hompoji
(Londrina-PR)

haikawa
Sentoku
Haikawa
Nittoku Shounin

Bispo
Templo Taissenji
(Lins-SP)

hagui
Kyouko
Hagui

Sacerdote
Santuário Ecológico (APP)
(Tapiraí - SP)

cardoso
Hakuei
Cardoso

Bispo
Templo Hoshoji
(Itaguaí-RJ)

yoshikawa
Jyunshou
Yoshikawa

Bispo
Templo Rentokuji
(Campinas-SP)

suzuki
Eishin
Suzuki

Bispo
Templo Shinyoji
(Cuiabá-MT)

Sacerdote
Catedral Nikkyoji
(São Paulo-SP)

macedo
Shintoku
Macedo

Bispo
Templo Butsuryuji
(Taubaté-SP)

kondo
Myoushuu
Kondo

Bispa
Templo Nyorenji
(Curitiba-PR)

akiyama
Kyoukai
Akiyama

Sacerdote
Filial Zona Leste SP
(São Paulo-SP)

saito-ryukou
Ryukou
Saito

Sacerdote
Templo Ryushoji
(Mogi das Cruzes-SP)

tadokoro
Gyoushuu
Tadokoro

Sacerdote
Núcleo Brasília
(Brasília-DF)

gyouen-campos
Gyouen
Campos

Sacerdote
Templo Hompoji
(Londrina-PR)

assis
Gyouan
Assis

Sacerdote
Templo Ryushoji
(Mogi das Cruzes-SP)

freitas
Gyouon
Freitas

Sacerdote
Templo Honmyoji
(Sarandi-PR)

vieira
Gyouun
Vieira

Sacerdote
Catedral Nikkyoji
(São Paulo-SP)

piza
Gyoukan
Piza

Sacerdote
Templo Ryushoji
(Mogi das Cruzes-SP)

myouyou-yoshikawa
Myouyou
Yoshikawa

Sacerdotisa
Catedral Nikkyoji
(São Paulo-SP)

myousei
Myousei
Camargo

Sacerdotisa
Catedral Nikkyoji
(São Paulo-SP)